nvasilev

Mar 272011
 
Timothy O'Brien, John Casey, Brian Fox - Maven: The Definitive Guide

Timothy O'Brien, John Casey, Brian Fox - Maven: The Definitive Guide

Author: Timothy O’Brien, John Casey, Brian Fox
Information in GoodreadsYes
Available in My Library: Not yet
Raiting: 5/5

Although the book is a bit old (respectively related to an older Maven version) it’s wonderful introduction into Maven ideas and philosophy. Moreover the content is presented in pedagogically consistent manner, which increases additionally the value of the book.

Share Button
Oct 102007
 

Във връзка с въпроса:

Къде (и в какъв ред) се търсят *.properties файловете, когато се зареждат с:
ResourceBundle.getBundle(filename)

се поразрових и преведох следната интересна информация:

1) .properties файловете се зареждат от classloader-а, подобно на .java класовете, т.е. трябва местоположението им да е включено в CLASSPATH променливата на средата.

2) .properties файловете имат пълно име (fully-qualified-resource-name), както при .java класовете, с изключение на това, че не може да се извършва import на ресурcи (.properties файлове) в някой .java клас.

3)

ResourceBundle.getBundle("myBundleProps")

указва на classloader-a да зареди ресурс с име myBundleProps в пакета по подразбиране. Това не значи, че ресурса трябва да е в текущия пакет, в който е класа, от който се зарежда.

4)

ResourceBundle.getBundle("package1.package2.package3.myBundleProps")

указва на classloader-a да зареди ресурс myBundleProps с пакет package1.package2.package3. Неговото пълно име (fully-qualified-resource-name) съответно е
package1.package2.package3.myBundleProps.

Т.е. ако директорийната структура на проекта е следната:

project_path
  +-- src
  |   +-- package1
  |      +-- package2
  |         +-- package3
  |            +-- TestResourceBundle.java
  +-- classes
      +-- package1
         +-- package2
            +-- package3
               +-- TestResourceBundle.class
               +-- myBundleProps.properties

и ако в TestResourceBundle.java, ResourceBundel класa се зарежда със следният код:

ResourceBundle myBundleProps = ResourceBundle.getBundle(
                          "myBundleProps");

е нужно myBundleProps.properties да се копира в project_path/classes, на същото директорийно ниво на project1 папката. Като алтернатива може да се пакетира myBundleProps.properties в един .jar файл, така че myBundleProps.properties да е в главната директория в .jar архива, който няма никакви поддиректории архивирани в него. След това трябва да се добави този .jar файл в CLASSPATH променливата на средата.

Ако в TestResourceBundle.java се зарежда обект от тип ResourceBundel със следният код:

ResourceBundle myBundleProps = ResourceBundle.getBundle(
            "package1.package2.package3.myBundleProps");

Тогава е нужно да се копира myBundleProps.properties в
project_path/classes/package1/package2/package3. Като алтернатива, може да се сложи
package1/package2/package3/myBundleProps.properties съответно в един .jar файл (запазвайки директорийната структура на пакетите и в него) и да се добави този .jar файл в CLASSPATH променливата на средата.

Причините за гореописаните начини за употреба на .properties ресурсни файлове са следните:

1) Прозрачност в локализирането на файла – по време на изпълнение на програмата, myBundleProps.properties НЕ е файл, той е просто ресурс, който се зарежда. myBundleProps.properties може да не се съдържа в проекта като цяло, и човека който пише TestResourceBundle.java може изобщо да не види този ресурс. Един URLClassLoader може да го намери в мрежовия път или в URL по време на изпълнение. Това специално е важно за server-side компоненти като EJB, Servlet, JSP и т.н., който по принцип нямат достъп до файловата система. При опит да се получи даден ресурс от classloader, няма значение къде се съхранява съответният ресурс.

2) Mеханизма при работа когато имаш namespaces – конструирайки програмата с пакети, това позволява множество други пакети да съдържат ресурсни файлове (.properties файлове) със същото кратко име (в случая myBundleProps.properties) без това да причинява конфликти в цялата работа на системата. Това е като java пакетите и xml namcesaces.

[Източник: http://blogs.sun.com/chengfang/entry/p_java_util_missingresourceexception_can]

Share Button